top of page

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Örömünkre szolgál, hogy ellátogatott a Biotest Hungaria Kft. (a továbbiakban Biotest) honlapjára (https://www.orvostechnika.biotest.hu ), és köszönjük érdeklődését vállalatunk, termékeink és honlapunk iránt.

A honlapunk használata során fontosnak tartjuk az Ön privát szférájának védelmét. Ezért szeretnénk tájékoztatni, hogyan kezeljük az Ön adatait a Biotestnél. A jelen, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató ismerteti, hogyan és milyen célokból kezeli a Biotest az Ön személyes adatait, és hogy Önnek ezzel kapcsolatban milyen jogai és lehetőségei vannak. A tájékoztatás vonatkozik minden olyan személyes adatra, amelyet Ön a Biotest rendelkezésére bocsát, vagy amelyek az Önnek a Biotesttel fennálló szerződéses jogviszonyából vagy más interakciójából származnak. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatónkban ismertetjük továbbá, hogy hogyan alkalmazzuk a cookie-kat és más webes nyomkövetési vagy elemzési technológiákat adatgyűjtésre, és hogy mire használjuk fel az adatokat.

KI FELEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT

Az összes olyan személyes adatért, amelyet Ön egy már fennálló vagy egy kialakulóban lévő üzleti kapcsolat céljából a rendelkezésünkre bocsát, a Biotest Hungaria Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a; cégjegyzékszám: 13-09-095141; adószám: 10938164-2-13), mint adatkezelő felel.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő tevékenykedik, amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben kérdése lenne, kérjük forduljon hozzá bizalommal: Dr. Sümegi Zsombor (e-mail: gdprtanacsadas@gmail.com).

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK KATEGÓRIÁI

Mindenekelőtt a következő kategóriákba tartozó adatokat gyűjtjük és kezeljük:

  • Elérhetőségi adatok, teljes név, munkahely, üzleti telefonszám, és e-mail-cím.

  • Olyan információk, amelyekhez nyilvános forrásokból, adatbázisokból jutunk hozzá.

 

MILYEN CÉLRA HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait kizárólag a következő célokra használjuk fel:​

  • Tájékoztatás és tanácsadás egy meglévő vagy leendő üzleti kapcsolat keretein belül a Biotest hasonló vagy kapcsolódó termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, amennyiben ezt a vonatkozó jog megengedi.

  • Termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink vagy más rendszereink biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági kockázatok, csalások és más jogellenes vagy törvénybe ütköző cselekmények megakadályozása és feltárása.

  • Amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja, személyes adatait a következő célokra is felhasználhatjuk:

  • Kommunikáció Önnel az Ön által jóváhagyott kommunikációs csatornákon, hogy naprakész tájékoztatást nyújthassunk a Biotest termékeivel, technológiáival és szolgáltatásaival kapcsolatos legfrissebb bejelentésekről, ajánlatokról és egyéb információkról (beleértve a marketingcélú hírleveleket), valamint a Biotest rendezvényeiről és projektjeiről;

  • Marketingkampányok, piacelemzések, versenyek és más promóciós intézkedések vagy rendezvények kezelése és lebonyolítása

 

Kérjük, vegye figyelembe: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 21. cikke (2) bekezdése alapján Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak marketingcélokból történő kezelése ellen, beleértve a fent említett profilkészítést. Kérjük, tekintse meg ezzel kapcsolatban „Az Ön jogai” alpontot, amely részletesen ismerteti az Ön jogait, és azt, hogy hogyan érvényesítheti azokat.


Ha Ön korábban még nem vásárolt tőlünk terméket vagy nem vette igénybe szolgáltatásainkat, akkor csak abban az esetben vesszük fel Önnel a kapcsolatot reklámozási célokból, ha Ön ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárult. Joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását, ha nem szeretne több marketingcélú információt kapni tőlünk.

Személyes adatait nem fogjuk Önt érintő automatizált döntések meghozásához vagy profiloknak létrehozására használni.

A személyes adatait kizárólag a fentebb meghatározott egyértelmű és törvényes célból kezeljük a GDPR 6., illetőleg 9. cikkében megfogalmazott jogalapok alapján. Attól függően, hogy melyik fent leírt célból kezeljük az Ön személyes adatait, az adatkezelésre, törvényi kötelezettségeink betartása, a Biotest vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében kerül sor, minden esetben azzal a feltétellel, hogy az Ön érdekei vagy alapjogai és alapvető szabadsága nem kerülnek túlsúlyba, illetve nem zárják ki az adatkezelést, illetőleg az adatkezelésre az Ön kifejezett hozzájárulása alapján is sor kerül, amennyiben ezt megadja nekünk.

HOGYAN GYŰJTJÜK ÉS HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

A személyes adatokat alapvetően közvetlenül Öntől gyűjtjük, a velünk való interakciója keretében, például amikor felkeresi weboldalunkat, hozzánk fordul termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, megrendelést ad le, feliratkozik hírlevelünkre vagy részt vesz az ügyfeleink körében végzett közvélemény-kutatásunkban.

 

HOGYAN VÉDJÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatai védelme érdekében fizikai, elektronikus és feldolgozástechnológiai biztonsági intézkedéseket foganatosítunk, amelyek megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek. Ezek a védelmi intézkedések bizonyos, az Ön magánszférájának védelmét szolgáló technológiák és eljárások alkalmazását foglalják magukban, mint amilyenek a biztonságos szerverek, tűzfalak, valamint az SSL-titkosítás. Mindig a vonatkozó törvényekkel és előírásokkal összhangban járunk el, ami a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelését illeti.

Biztosítjuk és elősegítjük az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára, illetőleg vállaljuk, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmazunk meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét. A Társaságunk vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el, valamint oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

KINEK TOVÁBBÍTJUK SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait adott esetben a következőknek továbbítjuk:

  • bíróságok, bűnüldözési vagy egyéb illetékes hatóságok vagy hivatalok, amennyiben ezt a törvény megengedi, és amennyiben erre egy törvény által előírt kötelezettség teljesítése, vagy jogi követelés megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében szükség van.

 

Minden egyéb esetben személyes adatait csak akkor továbbítjuk, ha Ön erre utasít minket, vagy ha hozzájárulását adja, illetve ha erre a törvény vagy bírósági vagy hatósági felszólítás kötelez minket, vagy ha azt gyanítjuk, hogy csalásról vagy törvénybe ütköző cselekményekről van szó.

 

MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT.

Személyes adatait addig tároljuk, ameddig arra az igényelt szolgáltatások és termékek vagy információk nyújtása érdekében, valamint az Önnel való üzleti kapcsolat lebonyolítása és kezelése, illetőleg a megkötött szerződés teljesítése érdekében szükség van.

 

AZ ÖN JOGAI

Ön a jogszabály által meghatározott feltételekkel tájékoztatást kérhet személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését vagy törlését, illetve kezelésük korlátozását. Tiltakozhat emellett az adatkezelés ellen, valamint érvényesítheti az adathordozhatóság jogát. Az Önt megillető jogaival kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a GDPR 15–22. cikkében talál, illetőleg forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőség érdekében megadott címünkön vagy az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Amennyiben beleegyezett személyes adatainak kezelésébe, beleegyezését a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja, azaz a beleegyezés visszavonása nem érinti az Ön beleegyezése alapján történő adatkezelésnek a visszavonás előtti jogszerűségét. A beleegyezés visszavonása esetén csak akkor kezeljük a személyes adatokat, ha az adatkezelésnek van más jogalapja.

Ha a fent említett jellegű kérést szeretne intézni hozzánk, neve és munkahelye megadásával küldje el a szóban forgó személyes adatok rövid leírását az alábbi elérhetőségek valamelyikére vagy a mail.hu@biotest.com e-mail-címre. Lehetséges, hogy további, az Ön személyazonosságát igazoló dokumentumra lesz szükségünk, hogy személyes adatait megvédjük az illetéktelen hozzáféréstől. Gondoson ki fogjuk vizsgálni kérését, és adott esetben megbeszéljük Önnel, hogy hogyan tudunk annak a lehető legjobban eleget tenni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet és megkeresést a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

Amennyiben aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, vagy ha panaszt szeretne benyújtani, az alábbi elérhetőségen veheti fel velünk a kapcsolatot, hogy kivizsgáltassa az esetet. Ha nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy személyes adatait nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, panaszt nyújthat be az adatvédelemmel kapcsolatban illetékes felügyeleti hatóságnál.

 

Ön a fentebb leírtaknak megfelelően jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1374  Budapest, Pf.: 603.

Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon:+36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

SZEMÉLYES ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG

Ön általában önkéntes alapon bocsátja rendelkezésünkre személyes adatait. Alapvetően semmilyen hátrányos következménnyel nem jár Önre nézve, ha nem egyezik bele adatai megadásába vagy ha személyes adatait nem bocsátja rendelkezésünkre. Bizonyos esetekben azonban a Biotest az Ön személyes adatai nélkül nem tudja tevékenységét végezni, például ha a személyes adatokra szükség van  egy online ajánlathoz vagy hírlevélhez való hozzáférés biztosításához, vagy egy törvény által kötelezővé tett megfelelőségi ellenőrzés elvégzéséhez. Ezekben az esetekben a Biotest a megfelelő személyes adatok nélkül sajnos nem tud az Ön kérésének eleget tenni.

 

WEBSZERVERPROTOKOLLOK

Ön alapvetően anélkül használhatja honlapunkat, hogy felfedné személyazonosságát. Mint majdnem minden honlap esetén, a mi honlapunkat működtető szerver (a továbbiakban webszerver) is automatikus információkat gyűjt Önről, amikor az interneten ellátogat hozzánk. A webszerver automatikusan felismer adatokat, mint például az Ön IP-címét, a honlapunkra való belépés dátumát és időpontját, a honlapunkon az Ön által megtekintett oldalakat, azt a honlapot, melyet ezt megelőzően látogatott, az Ön által használt böngészőt (pl. Internet Explorer), az Ön által használt operációs rendszert (pl. Windows 7), valamint az internetszolgáltatójának domainnevét és -címét (pl. AOL). Amennyiben honlapunk cookie-kat használ (lásd lentiekben), a webszerver el is tárolja ezen információkat.

Statisztikai célokból rendszeresen, az adatokat anonimizálva kiértékeljük ezeket a szerverprotokollokat annak érdekében, hogy megállapíthassuk, a honlapunk mely oldalait látogatják. Így pontosabb képet kapunk arról, hogyan használják honlapunkat. Ezt általánosan webstatisztikának nevezik; mindez lehetővé teszi számunkra, hogy optimalizáljuk a kínálatunkat. Ezenkívül egy a rendszerrel történő visszaélés esetén ezeket az információkat az Ön internetszolgáltatójával és/vagy helyi hatósággal való együttműködésben felhasználhatjuk a visszaélés elkövetőjének felderítésében.

 

IP-CÍMEK

Ezek a honlapok internetprotokoll (IP)-címeket használnak. Az IP-cím egy szám, amelyet az internetszolgáltatója az internet-hozzáférés biztosítása érdekében hozzárendel az Ön számítógépéhez. Az IP-címek a fent nevezett webszerver-protokolladatok részeként kerülnek felhasználásra. Ennek során az IP-címeket minden esetben csonkítjuk, illetve anonimizáljuk, hogy az IP-címeket ne lehessen konkrét személyekre visszavezetni.

 

WEB BEACONÖK

Néhány oldalunk úgynevezett web beacont használ – ezeket single-pixel GIF-nek is nevezik –, ill. kódokat, amelyek lehetővé teszik a webszerverprotokollok elkészítését. Egy web beacon nem más, mint egy honlapon vagy e-mailben található grafika, amellyel követhető, mely oldalakat tekintették meg. Ezen információkat, amikor Ön a honlapunkra látogat, automatikusan egy webszerverprotokollba gyűjtik. A webszerver automatikusan felismer adatokat, mint például az Ön IP-címét, a honlapunkra való belépés dátumát és időpontját, a honlapunkon az Ön által megtekintett oldalakat, azt a honlapot, melyet ezt megelőzően látogatott, az Ön által használt böngészőt (pl. Internet Explorer), az Ön által használt operációs rendszert (pl. Windows 7), valamint az internetszolgáltatójának domainnevét és -címét (pl. AOL).

 

COOKIE-K

Honlapunk helyenként használja az úgynevezett cookie-technológiát. Egy cookie egy olyan információ, melyet a webszerverünk az Ön számítógépére küld (pontosabban véve: a böngészőjének listájában marad), amint fellép az oldalunkra. A cookie-kat az internetes oldalaink iránti érdeklődés statisztikai elemzésére használjuk. A legtöbb böngésző jelenleg úgy van szabvány szerint beállítva, hogy a cookie-kat automatikusan elfogadja. Önnek lehetősége van a böngészőjét a cookie-k elutasítására vagy azok előzetes megjelenítésére való beállításra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben megakadályozza a cookie-k megtelepedését a számítógépén, a Biotest oldalak látogatása során esetleges korlátozásokba ütközhet, valamint előfordulhat, hogy ezen honlap egyes részeihez (vagy linkelt oldalakhoz) nem lesz hozzáférése.

 

GOOGLE ANALYTICS

Ez a weboldal a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) Google Analytics nevű webelemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat használ, azaz szöveges fájlokat, amelyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépén és amelyek lehetővé teszik az Ön számára a weboldal használatát. Azok az információk, amelyeket a cookie-k gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, jellemzően a Google egyik egyesült államokbeli szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolják őket. Amennyiben ezen a weboldalon az IP-cím anonimizálásának aktiválására kerül sor, az Ön IP-címét a Google előzetesen, még az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződött államaiban csonkítja. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-címet továbbítják a Google valamely USA-beli szerverére, és ott csonkítják. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldallal kapcsolatos tevékenységekről, és hogy további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének.

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által megadott IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. Böngészőszoftverének megfelelő beállítása révén megakadályozhatja a cookie-k eltárolását; felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) letöltésével megakadályozhatja, hogy a Google értesüljön a cookie-k segítségével az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban gyűjtött adatokról (beleértve az Ön IP-címét), valamint azt, hogy a Google kezelje ezeket az adatokat.

 

BIZTONSÁG

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten történő adatátvitel nem biztonságos, tehát fennáll a veszély, hogy az adatokat egy harmadik fél megszerzi és felhasználja. Adatait bármikor postán vagy telefonon is eljuttathatja hozzánk:

Biotest Hungaria Kft.
2045 Törökbálint,
Torbágy u. 15/A
Tel.: +36-23-511-311

 

HA MÉG NEM MÚLTAM EL 16 ÉVES

Ha Ön még nem múlt el 16 éves, akkor szülei/gondviselői beleegyezésére van szükség ahhoz, hogy személyes adatait rendelkezésünkre bocsássa. A 16 éven aluli személyek számára nem engedélyezett személyes adataiknak a fenti beleegyezés nélkül történő közlése.

 

SZAKEMBEREK RÉSZÉRE FENNTARTOTT TERÜLETEK

A gyógyszerek reklámozásáról szóló törvény alapján a terápiás termékekkel kapcsolatban részletes információk csak egy jelszóval védett területen tekinthetők meg. Ehhez a zárt portálhoz DocCheck-jelszó megadásával lehet hozzáférni. Ahhoz, hogy kiválaszthassa ezeket az oldalakat, felhasználóként regisztrálnia kell a DocCheck Medical Services GmbH weboldalán (www.doccheck.de). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy ellenőrizzük, jogosult-e a hozzáférésre. Ezeket az információkat nem fogjuk egy Önnel való további kapcsolatfelvétel érdekében felhasználni. Így minden alkalommal, amikor be akar jelentkezni a védett területre, hitelesítési kérést küldünk a DocCheck részére, amelyet ott vizsgálnak felül, anélkül, hogy mi információt kapnánk az Ön személyazonosságára vonatkozóan.

 

MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ LINKEK

Ez a honlap más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Az itt közölt irányelvek és eljárásmódok azonban a további honlapokra nem érvényesek. Kérjük, közvetlenül látogasson el ezekre a honlapokra, hogy az ott érvényes, az adatvédelemre, biztonságra, adattárolásra és az adatok továbbadásának előírásaira vonatkozó információhoz jusson. A Biotest az ezekről a honlapokról kiinduló intézkedésekért vagy azok tartalmáért nem vonható felelősségre.

 

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

Ha további kérdései vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy élni szeretne a jogaival, az alábbi elérhetőségen közvetlenül is megkereshet minket:

adatkezelő neve: a Biotest Hungaria Kft.

székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a

levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a

telefonszám: +36-23-511-311

e-mail cím: mail.hu@biotest.com

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Sümegi Zsombor (e-mail: gdprtanacsadas@gmail.com

 

A JELEN TÁJÉKOZTATÁS MÓDOSÍTÁSA

A jelen, adatvédelmi joggal kapcsolatos tájékoztatás utoljára 2021. novemberében módosult. A tájékoztatást módosítjuk vagy kiegészítjük, ha az adatkezelés módjában vagy a törvényi keretfeltételekben bekövetkezett változások alapján arra szükség van. Ezért kérjük, időről időre vagy amikor személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, előzetesen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás. Az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás módosításai attól a dátumtól érvényesek, amelyen nyilvánosságra hoztuk őket a weboldalunkon.

Állapot: 2021. 10. 10.

bottom of page